۱۴۰۰ يکشنبه ۳ مرداد

دکتر سعید احمدزاده

درجه علمی:Ph.D

مرتبه علمی:دانشیار

گروه پژوهشی:فارماسیوتیکس

وب سایت شخصی: 

 پست الکترونیکی: saeid.ahmadzadeh@kmu.ac.ir

شماره تماس:31325241-034

سامانه علم سنجی

مشاهده رزومه

 

google scholar                      scopus 

دکتر ماندانا اوحدی

درجه علمی:Ph.D

مرتبه علمی:استادیار

گروه پژوهشی:فارماسیوتیکس

وب سایت شخصی: http://

 پست الکترونیکی: Mandanaohady@gmail.com

شماره تماس:31325241-034

سامانه علم سنجی

 

google scholar                      scopus 

دکتر طوبی اسلامی نژاد

درجه علمی:Ph.D

مرتبه علمی:استادیار

گروه پژوهشی:فارماسیوتیکس

وب سایت شخصی: http://

 پست الکترونیکی: t_eslami@kmu.ac.ir

شماره تماس:31325243-034

سامانه علم سنجی

مشاهده رزومه

 

google scholar                      scopus 

دکتر سیده عاتکه ترابی زاده

درجه علمی:Ph.D

مرتبه علمی:دانشیار

گروه پژوهشی:فارماسیوتیکس

وب سایت شخصی: http://

 پست الکترونیکی: torabizade@yahoo.com

شماره تماس:31325243-034

سامانه علم سنجی

مشاهده رزومه

 

google scholar                      scopus 

دکتر مهدی رنجبر

درجه علمی:Ph.D

مرتبه علمی:دانشیار

گروه پژوهشی:فارماسیوتیکس

وب سایت شخصی: http://

 پست الکترونیکی: mehdi.ranjbar@outlook.com

شماره تماس:31325241-034

سامانه علم سنجی

مشاهده رزومه

google scholar                       scopus

دکتر سوده سالارپور

درجه علمی:Ph.D

مرتبه علمی:استادیار

گروه پژوهشی:فارماسیوتیکس

وب سایت شخصی: s.salarpour@kmu.ac.irhttp://

 پست الکترونیکی: s.salarpour@kmu.ac.ir

شماره تماس:31325041-034

سامانه علم سنجی

مشاهده رزومه

 

دکتر مهدی عباس زاده

درجه علمی:Ph.D

مرتبه علمی:دانشیار

گروه پژوهشی:فارماسیوتیکس

وب سایت شخصی: http://abaszadeh.kmu.ac.ir

 پست الکترونیکی: abaszadeh@kmu.ac.ir

شماره تماس:31325393-034

سامانه علم سنجی

مشاهده رزومه

google scholar                      scopus