۱۴۰۰ يکشنبه ۳ مرداد

 

 

کارشناس مرکز:

 نجمه مقیمی نژاد

 

تلفن ثابت: 31325215-034

پست الکترونیک:pharma.kerman@gmail.com

شرح وظایف:

- بررسي طرح ها و انجام امورمربوط به داوري و تایید نهایی طرح 

- بررسي مقالات چاپ شده در مجلات و مقالات پذيرفته شده درهمايش ها در سامانه پژوهان 

- هماهنگي جهت برگزاري كارگاه ها

- راهنمایی محققین در خصوص ارسال طرح ها و مقالات از طریق سامانه پژوهان

- انجام امور مربوط به اتوماسيون آماري و ثبت اطلاعات مركز در سامانه

- انجام امور مربوط به اتوماسيون اداري

- تهيه گزارش آماری كليه طرح ها و مقالات ارسال شده به مركز

- شرکت در جلسات و پیگیری امور موبوطه

- بررسی طرح ها و مقالات و معرفی پژوهشگر برتر

- جمع آوری اطلاعات و به روز رساني وب سايت مرکز