۱۴۰۰ يکشنبه ۳ مرداد

 

-تشكيل تيم تحقيقاتي منسجم از همكاران مرتبط با تحقيقات بيولو‍ژي با تأكيد بر بنيان گذاري و انتقال تكنولوژي هاي مدرن

-توليد منوكلونال آنتي بادي هاي مختلف

-جداسازي و شناسايي اكتينوميست هاي توليد كننده تركيبات آنتي بيوتيكي جديد

- غربالگري و شناسايي سويه هاي باكتريايي و قارچي مولد آنزيم هاي مختلف(ليپاز-كيتيناز-آميلاز-پروتئاز-اوريكاز...)

-بيوسنتز و بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي نانوذرات سلنيوم،تلوريوم،آنتيموآن،نقره ،طلا،...

-بررسي اثرات نانوذرات بيوژنيك در مدل هاي برون تني و درون تني

-بررسي سميت سلولي تركيبات و نانوذرات مختلف بر روي رده هاي سلولي موجود

-كلونينگ ژن هاي مختلف در ميزبان هاي پروكاريوتي و يوكاريوتي

-كشت ريزجلبك ها به منظور استفاده هاي زيستي

-بهينه سازي شرايط كشت براي تهيه تركيبات ارزشمند در مقياس وسيع

-جداسازی و شناسایی باکتریوفاژها علیه پاتوژن ها