۱۴۰۰ يکشنبه ۳ مرداد

 

-توسعه و به کارگيری دانش بشری در زمينه علوم مولکولی و سلولی به منظور ارتقا سطح دانش و توان علمی پژوهشی اساتيد، متخصصين، محققان و دانشجويان

-توليد آنتي بادي منوكلونال آنتي باديهاي مختلف و تجاري سازي آنها

-توليد آنزيم هاي مختلف در مقياس وسيع

-نانوذرات و بررسي اثرات آنها

-جداسازی و شناسایی باکتریوفاژها علیه باکتری های پاتوژن

-کلونینگ و بیان ژن

-طراحي و سنتز نانوذرات موثر در انتقال ژن به داخل سلول ها

-بررسي ژن رساني به سلول ها به صورت درون تني با ژن هاي گزارشگر

-طراحي وكتورها بر پايه نانوتيوب هاي كربني براي دارورساني

-معرفي فراورده هاي پروبيوتيكي جديد به عنوان يك محصول دارويي

-تلاش براي تجاري سازي محصولات ريزجلبكي متنوع