۱۴۰۰ يکشنبه ۳ مرداد

 

 

سحر امیرپوررستمی
کارشناس ارشد میکروبیولوژی
مسئولیت: کارشناس آزمایشگاه بیوفارماسی 
شماره تماس:31325244-034
 
 
شرح و ظایف