۱۴۰۰ يکشنبه ۳ مرداد

اعضای شورای پژوهشی فارماسیوتیکس عبارتند از:

 

دکتر مهدی انصاری

دکتر عباس پرداختی

دکتر محمودرضا حیدری

دکتر عبدالرضا حسن زاده

دکتر پیام خزائلی

دکتر غلامرضا دهقان نوده

دکترفریبا شریفی فر

دکتر محمد حسن مصحفی