۱۳۹۹ يکشنبه ۲۲ تير
 
دکتر علی اسدی پور
استاد- دکتری شیمی دارویی
aliasadipour@kmu.ac.ir
شماره تماس:31325248-034
google scholar                      scopus
 
دکتر باقر امیرحیدری
استادیار- دکتری بیوتکنولوژی
b-amirheidari@kmu.ac.ir
شماره تماس:31325448-034
google scholar                     scopus
 
دکتر مهدی انصاری
استاد- دکتری فارماسیوتیکس  
mansari@kmu.ac.ir
شماره تماس: 31325022-034
google scholar                       scopus                     
 
دکتر میترا اصغریان رضایی
استادیار-دکتری فارماکولوژی
rezaeem@kmu.ac.ir
شماره تماس:31325271-034
​سامانه علم سنجی
google scholar                       scopus
 
دکتر آزاده امین زاده
استادیار-دکتری فارماکولوژی و سم شناسی
شماره تماس: 31325247-034
مشاهده رزومه
google scholar                       scopus                         
دکتر بهزاد بهنام
استادیار-دکتری بیوتکنولوژی دارویی
behnamb@kmu.ac.ir
شماره تماس: 31325315-034
google scholar                     scopus
 
 
دکتر عباس پرداختی
استاد- دکتری فارماسیوتیکس
abpardakhty@kmu.ac.ir
شماره تماس:31325041-034
google scholar                       scopus                          
 
دکتر مصطفی پورنامداری
استادیار - دکتری شیمی دارویی
m-pournamdari@kmu.ac.ir
شماره تماس:31325390-034
google scholar                       scopus                
دکتر یعقوب پورشجاعی
استادیار-دکتری شیمی دارویی
pourshojaei@yahoo.com
شماره تماس:31325021-034
google scholar                       scopus
 
 
دکتر محمودرضا حیدری
استاد- دکتری فارماکولوژی و سم شناسی
heidarimr@kmu.ac.ir
شماره تماس:31325001-2-034
google scholar                      scopus                 
 
دکتر عبدالرضا حسن زاده
استادیار-دکتری شیمی دارویی
a_hassanzadeh@kmu.ac.ir
شماره تماس:31325021-034
google scholar                       scopus          
 
دکتر پیام خزائلی
استاد - فارماسیوتیکس
phazaeli@kmu.ac.ir
شماره تماس: 31325240-034
google scholar                      scopus                      
 
 
 دکترفاطمه دباغ زاده
استادیار- داروسازی بالینی
fatemh_dabaghzadeh@yahoo.com 
شماره تماس:31325212-034
مشاهده رزومه
google scholar                       scopus         
دکتر مهدی رضایی فر
استادیار-فارماسیوتیکس
m_rezaeifar@kmu.ac.ir
شماره تماس: 31325023-034
سامانه علم سنجی
google scholar                       scopus                   
 
دکتر حمیدرضا رحیمی
استادیار- فارماکولوژی
h_rahimi@kmu.ac.ir 
شماره تماس: 31325437-034
google scholar                      scopus
 
 
دکتر فریبا شریفی فر
استاد-فارماکوگنوزی
fsharififar@kmu.ac.ir
شماره تماس:31325020-034
google scholar                      scopus         
 
دکتر مجتبی شکیبایی
دانشیار-بیوتکنولوژی
shakiba@kmu.ac.ir
شماره تماس: 31325253-034
google scholar                       csopus                 
 
دکتر صالحه صبوری
استادیار-بیوتکنولوژی دارویی
Ssabouri62@gmail.com
شماره تماس:31325017-034

google scholar                        scopus

 
 
دکتر احسان فقیه میرزایی
استادیار- دکتری شیمی دارویی
ehsancontact@kmu.ac.ir
شماره تماس: 31325010-034
google scholar                        scopus
 
دکتر حمید فروتن فر
دانشیار-بیوتکنولوژی
forootanfar@yahoo.com
شماره تماس:31325238-034
google scholar                        scopus
 
دکتر عالیه عامری
استادیار-شیمی دارویی
شماره تماس:31325172-034
google scholar                       scopus             
 
دکتر سمیه کرمی مهاجری
استادیار-فارماکولوژی
somayyehkarami@gmail.com
شماره تماس: 31325239-034
مشاهده رزومه
google scholar                       scopus             
دکتر میترا مهربانی
استاد- فارماکوگنوزی
mmehrabani@kmu.ac.ir
شماره تماس: 31325019-034
google scholar                       scopus                             
 
دکتر محمد حسن مصحفی
استاد-کنترل میکروبی
moshafi14@kmu.ac.ir
شماره تلفن: 31325018-034
google scholar                       scopus                        
 
دکتر علی ماندگاری
دانشیار- سم شناسی و فارماکولوژی
alimandegary@yahoo.com
شماره تماس: 31325011-034
google scholar                       scopus                              
 
دکتر ناعمه نیک ورز
استادیار-داروسازی بالینی
nnikvarz@kmu.ac.ir
شماره تماس: 31325017-034
مشاهده رزومه
google scholar                        scopus
 
               
 
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
us