۱۳۹۹ يکشنبه ۲۲ تير
 

دکتر سعید احمدزاده

استادیار-شیمی تجزیه

saeid.ahmadzadeh@kmu.ac.ir

شماره تماس: 31325241-034

                  سامانه علم سنجی                  

                     مشاهده رزومه                     

                    google scholar        scopus                     

دکتر طوبی اسلامی نژاد

استادیار-علوم دارویی

t_eslami@kmu.ac.ir

شماره تماس:31325243-034

سامانه علم سنجی

مشاهده رزومه

google scholar                       scopus 

 

دکتر ماندانا اوحدی

استادیار-علوم دارویی

mandanaohady@gmail.com

شماره تماس:31325241

                     سامانه علم سنجی               

                     مشاهده رزومه                    

                    google scholar      scopus                  

دکتر سیده عاتکه ترابی زاده

استادیار-رادیو فارماسی

a.torabi@kmu.ac.ir

شماره تماس:31325243-034

سامانه علم سنجی

مشاهده رزومه

google scholar                      scopus 

 

دکتر مهدی رنجبر

استادیار-نانو فناوری(نانو شیمی)

Mehdi.Ranjbar@kmu.ac.ir

شماره تماس:31325241-034

سامانه علم سنجی

مشاهده رزومه

  google scholar                      scopus 

 

دکتر مهدی عباس زاده

دانشیار-شیمی الی

abaszadeh@kmu.ac.ir

شماره تماس-31325393-034

سامانه علم سنجی

مشاهده رزومه

google scholar                      scopus