۱۴۰۰ يکشنبه ۳ مرداد

ليست واحدهای دوره دکترای تخصصی پژوهشی فارماسیوتیکس

 

دروس عمومی (9 واحد):

 

 .              آمار زیستی و اپیدمیولوژی پیشرفته (2 واحد)

·         روش تحقيق  پيشرفته (2 واحد)

.         اخلاق در پژوهش (1 واحد)

          مستند سازی و گزارش نویسی و نگارش مقاله (2 واحد)

.          مهارتهای ارتباطی(2 واحد)

 

 دروس اختصاصی  (9 واحد):

 

عناوین واحد های اختصاصی به پیشنهاد استاد راهنما و تایید شورای تحصیلات تکمیلی تعیین می گردد.

        

 

 پايان نامه (22 واحد):