۱۴۰۰ يکشنبه ۳ مرداد

ساختار سازمانی نیروی انسانی مرکز تحقیقات فارماسیوتیکس

 

1-      رئیس مرکز

2-      معاون

3-      مسئول دفتر

4-      مدیر امور اداری

5-      کارشناس امور پژوهشی

6-      کارشناس آزمایشگاه فیزیکال فارماسی

7-      کارشناس آزمایشگاه بیوتکنولوژی

8-      کارشناس آزمایشگاه کشت سلولی

9-      انباردار

10-   کتابخانه دار