۱۴۰۰ يکشنبه ۳ مرداد
پژوهشگر برتر استانی سال98
جناب آقای دکتر رحیمی پژوهشگر برتر 98
دانشجوی برتر 98
جشن فارغ التحصیلی
جناب آقای دکتر دهقان پژوهشگر برتر مرکز
دانشجوی برتر 97